FUNWOO 德載國際不動產 - 關於技術長 CTO ShihChi

黃士旗 ShihChi

技術長 CTO

shihchi@funwoo.com.tw

工程師,曾任職台灣 Yahoo,2010 年前往美國,先後服務於 Spotify / Facebook / Netflix,有豐富的互聯網產業經驗。